TIRANE – Ish-pronarët që kanë aplikuar për kthimin dhe kompensim pronës në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, tani Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe nuk janë njohur ende me vendimin, mund të kërkojnë informacion në lidhje me fazën në të cilën ndodhet dosja. Agjencia ka vënë në dispozicionin të pronarëve Formularin Tip, “informacion në lidhje me ecurinë e dosjes”, i cili duhet të plotësohet dhe të dorëzohet në Agjenci për t’u njohur me fazën në të cilën ndodhet shqyrtimi i saj. Në Agjencinë e Trajtimit të Pronave janë 11 mijë dosje që presin të shqyrtohen me ligjin e ri. Pronarët që nuk kanë marrë kompensimin dhe nuk janë në dijeni në lidhje me ecurinë dosjes mund të informohen përmes aplikimit në ATP, duke plotësuar Formularin Tip për ecurinë e dosjes.

Aplikimi
Për t’u njohur me ecurinë e dosjes, subjekti duhet të plotësojë dhe të paraqesë dorazi ose me postë pranë AKKP-së dokumentacionin, kërkesën përkatëse me shkrim për informim në lidhje me ecurinë e dosjes, fotokopje të kartës së identitetit, dëshmi trashëgimie dhe prokurë të posaçme. Në faqen zyrtare të ATP-së mësohet se subjekti plotëson kërkesën me shkrim për informim në lidhje me ecurinë e dosjes pranë Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun, në Agjenci. Më pas, kërkesa i kalon zyrës së protokollit, e cila pasi e protokollon, ia dërgon të gjitha kërkesat e ardhura drejtorit të përgjithshëm. Kreu i AKKP-ës ia delegon kërkesat sektorit përkatës për ndjekje dhe zbatim. Më pas, sektori përkatës përgatit informacionin e kërkuar dhe njofton subjektin. Në përfundim të shqyrtimit, subjekti paraqitet pranë zyrave të AKKP-së për të tërhequr shkresën e kthimit të përgjigjes në lidhje me ecurinë e dosjes, ose i dërgohet me postë sipas kërkesës. Aplikimi për kërkesën për informim mbi dosjen nuk ka kosto.

Formulari
Formulari i aplikimit për formacion në lidhje me ecurinë e dosjes është i ndarë në tri seksione. Aplikanti duhet të plotësojë gjeneralitet dhe adresën dhe jetë i pajisur me mjet identifikimi në momentin e aplikimit. Në seksionin e dytë duhet të jetë përshkruar në mënyrë të saktë se në lidhje me çfarë kërkon informacion pala e interesuar, në këtë rast pronari që ka aplikuar për kthim e kompensim prone. Dhe në seksionin e fundit janë të specifikuara pesë dokumentet që duhet të disponojë pronari në momentin e aplikimit.

Dokumentet
Agjencia e Trajtimit të Pronave u lë afat 90 ditë të gjithë personave që kanë mangësi në dokumentacion të plotësojnë dosjen. Subjekti i shpronësuar, trashëgimtarët e tij ligjorë ose përfaqësuesi i tyre me prokurë, depoziton në Agjencinë e Trajtimit të Pronës, dorazi ose nëpërmjet postës, kërkesën e motivuar për njohjen dhe kompensimin e pronës, shoqëruar me dokumentacionin e nevojshëm. Dokumentacioni shoqërues, që vërteton pronësinë e subjektit të shpronësuar, përbëhet nga: 1. Dokumentacioni ligjor, ku përfshihet çdo dokument që vërteton të drejtën mbi pronën, dokumentacion hipotekor, kadastral, arkivor etj. 2. Dokumentacioni hartografik, që tregon pozicionimin e pronës. 3. Vërtetime për përfitim nga dispozitat ligjore për ndarjen e tokës bujqësore. Kushtet janë përcaktuar në ligjin për trajtimin e pronës, me një vendim të posaçëm të Këshillit të Ministrave. Sipas tyre, kërkesa e subjektit të shpronësuar, trashë-gimtarëve të tij ligjorë ose përfaqësuesit me prokurë duhet të jetë sipas Formularit Tip, bashkëlidhur këtij vendimi, për aplikimin e kërkesave për njohje e kompensim, i cili duhet të jetë i nënshkruar nga subjekti i shpronësuar ose përfaqësuesi i tij me prokurë. Formulari Tip përmban një paralajmërim, që ngarkon me përgjegjësi sipas ligjit subjektin kërkues, në rast të deklarimit të të dhënave të rreme apo depozitimit të dokumentacionit të falsifikuar.
(er.nu/Gazeta Shqiptare/BalkanWeb)

Për t’u bërë pjesë e grupit "Balkanweb" mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. Grupi Balkanweb
Etiketa: