Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, i është përgjigjur kërkesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zbatimin e Kodit Zgjedhor, pas përplasjeve të ashpra në KZAZ-të e qytetit verior.

Në një letër drejtuar KQZ, Ademi sqaron përmes argumenteve ligjorë se ka zbatuar të drejtën që i jep Kushtetuta, Kodi Zgjedhor dhe dekreti i Presidentit.

“Ne cilesine e Kryetares se Bashkise Shkoder, kam zbatuar dhe do te zbatoj me perpikrneri te gjitha kompetencat, te drejtat dhe detyrat qe me jep ligji, Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, Kodi Zgjedhor dhe Dekreti e Presidentit”, thuhet në shkresë.

Letra e Bashkisë së Shkodrës, dërguar KQZ:

I nderuar,

Referuar shkreses Suaj nr.11868 prot, date 18.06.2019, me shantazhoni mua ,Voltana Ademi Kryetare e Bashkise Shkoder se kam tejkaluar kompetencat, te drejtat dhe detyrat e njohura nga I igj i nr. 139/2015″ Per Veteqeverisjen Vend ore”.

Ju informoj se:

Ne cilesine e Kryetares se Bashkise Shkoder, kam zbatuar dhe dote zbatoj me perpikrneri te gjitha kompetencat, te drejtat dhe detyrat qe me jep ligji, Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, Kodi Zgjedhor dhe Dekreti e Presidentit .

Ne zbatim te Dekretit te Presidentit Nr. I 0298, date 05.11.2018 ” Per caktimin e dates se zgjedhjeve per organet e qeverisjes vendore te vitit 2019″, kam zbatuar te gjitha detyrimet e parashikuara ne ligj dhe aktet nenligjore ne zbatim te ligjit.

Ne zbatim te ligj it 139/2015 “Per veteqeverisjen vendore “, ligj it nr.69/2012” Per sistemin arsimor parauniversitar ne Republiken e Shqiperise “, te ndryshuar, Udhezimit nr. 30, date 27.12.2011″ Per menaxhimin e Aktiveve ne njesite e sektorit publik”, i ndryshuar, kam bashkepunuar me KQZ sa me poshte vijon :

Me shkresen nr. 235 l .prot, date 13.02.2019, drejtuar Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, propozimin per miratimin e QV ne ambjentet private, sipas percaktimeve te nenit 62 pika S dhe nenit 93 te Kodit Zgjedhor.

Me shkresen nr.2592.prot, date 18.02.2019, drejtuar Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, informacion per te dhena, per nurnrin e cdo QV-je , vendodhjen e tyre, numrin perkates te zgjedhesve sipas ekstrakteve te dates 04.02.2019.

Me shkresen nr. 3352.prot, date 28.02.2019, drejtuar Komisionit Qendror te Zgjedhjeve,r propozimin per miratimin e e KZAZ-ve, sipas percaktimve te nenit 93 pika 2 e Kodit Zgjedhor.

Me shkresen nr. 3958.prot, date 12.03.2019 , drejtuar Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, propozirnin per miratimin e QV ne arnbjentet private, sipas percaktimeve te nenit 62 pika S dhe 93 te Kodit Zgjedhor .

Ne zbatirn te Dekretit te Presidentit te Republikes se Shqiperise Nr. 11199, date 10.06.2019″ Per shfuqizirnin e Dekretit Nr. 10298, date OS .11.2018 te Presidentit te Republikes se Shqiperise “Per caktirnin e dates se zgjedhjeve per organ et e qeverisjes vendore vitit 2019 “, botuar ne fletoren zyrtare nr.84 , date 10.06.2019, i cili ka hyre ne fuqi rnenjehre, ne detyrimin Iigjor ne cilesine e Kryetares se Bashkise Shkoder, karn vepruar me rigorozitet , duke ju drejtuar institucioneve te cilat kane pergjegjesi Iigjore ne lidhje me Iirirnin e ambjenteve te KZAZ-ve dhe heqjen e listave te afishuara ne qendrat e votimit ne adrninistrim te KZAZ- ve respektive si : KZAZ nr. 2 -Pallati Sportit Qazim Dervishi ; KZAZ nr. 4- Shkolla Azern Hadari ; KZAZnr. 5 – Shkolla 9-Vjeyare Gjeladin Fishta :

-Me shkresen nr.10331.prot, date 14.6.2019, drejtuar Drejtorise Rajonale Arsirnore, me objekt “Kerkese qe objektet shkollore, asete te bashkise te mos aksesohen nga persona dhe institucione te pa autorizuar nga Bashkia Shkoder ”

Gjithashtu me shkresen nr. I 0407.prot, 17.06.2019, ne respektim te ligjit jam drejtuar Prefektit te Qarkut Shkoder dhe Drejorise te Policise se Qarkut Shkoder ne frymen e bashkepunimit , per gjetjen e zgjidhjes ligjore ne zbatim te Dekretit te Presidentit, per sa karn kerkuar me shkresat respektive institucioneve te sipercituara .

Me shkresen nr. 1088.prot, date 17.06.2019, me objekt ” Kerkese per mbeshtjetje “, 1 jernr drejtuar Drejtorise se Policise se Qarkut Shkoder. dhe vene ne dijeni dhe strukturat pergjegjese: Presidentin e Republikes se Shqiperise, Kryeministrin e Shqiperise, Ministrin e Brendshem, Kornisionin Qendror te Zgjedhjeve, Prefektin e Qarkut Shkoder.

-Me shkresen nr.10311.prot, date 14.06.2019, drejtuar KZAZ nr.5, me objekt ” Kerkese per lirimin e te gjitha ambjenteve ne funskion te procesit zgjedhor ”

-Me shkresen nr. l 0312.prot, date 14.06.2019, drejtuar KZAZ nr.4, me objekt ” Kerkese per lirimin e te gjitha ambjenteve ne funskion te procesit zgjedhor ”

-Me shkresen nr.10310.prot, date 14.06.2019, drejtuar KZAZ nr.2, me objekt ” Kerkese per lirimin e te gjitha ambjenteve ne funskion te procesit zgjedhor ”

dhe vene ne dijeni dhe strukturat pergjegjese: Presidentin e Republikes se Shqiperise, Kryeministrin e Shqiperise, Ministrin e Brendshem, Kornisionin Qendror te Zgjedhjeve, Prefektin e Qarkut Shkoder.

Me shkresen nr. 1088.prot, date 17.06.2019, me objekt ” Kerkese per mbeshtjetje “, 1 jernr drejtuar Drejtorise se Policise se Qarkut Shkoder.

Gjithashtu me shkresen nr. I 0407.prot, 17.06.2019, ne respektim te ligjit jam drejtuar Prefektit te Qarkut Shkoder dhe Drejorise te Policise se Qarkut Shkoder ne frymen e bashkepunimit , per gjetjen e zgjidhjes ligjore ne zbatim te Dekretit te Presidentit, per sa karn kerkuar me shkresat respektive institucioneve te sipercituara .

Sa siper kam zbatuar dhe do zbatoj me korrektesi , seriozitet dhe transparence detyrimet qe me ngarkon ligj i ne ushtrimin e funksioneve ne cilesine e Kryetares se Bashkise Shkoder.

  • foto galeri
  • foto galeri
  • foto galeri
  • foto galeri
  • foto galeri
  • foto galeri

Për t’u bërë pjesë e grupit "Balkanweb" mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. Grupi Balkanweb