TIRANË

Në dosjen e SPAK për abuzimin e zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme me tenderin e uniformave të Policisë së Shtetit, që gazetarja Klodiana Lala ka siguruar për “BalkanWeb”, zbardhen edhe shkresat mes Drejtorit të Policisë së Shtetit dhe drejtoreshës së Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, Edlira Naqellari.

“BalkanWeb” sjell të zbardhura të gjitha bisedat me shkresa mes kreut të policisë dhe Naqellarit, ku të dy zyrtarët bien dakord që vlera referente e uniformave duhet të jetë ajo e mesatares së çmimeve të marra në treg dhe jo e çmimit më të ulët.

Pjesë nga dosja e SPAK:

Brenda 7 ditëve nga publikimi i procedurës së prokurimit në SPE, janë paraqitur ankesa mbi dokumentet e tenderit në Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara, nga operatorët ekonomikë.

Me urdhrin e titullarit të Organit Qendror Blerës, nr.47/5 prot, datë 01.08.2019, është pezulluar vazhdimi i procedurës së prokurimit deri në shqyrtimin e plotë të ankesës, si dhe është ngritur Komisioni për Shqyrtimin e Ankesës, me pesë anëtarë, nga të cilët dy anëtarë ekspertë të fushës së inxhinierisë tekstike dhe të fushës së informatikës.

Duke qenë se gjatë shqyrtimit administrativ të ankesës, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave në Organin Qëndror Blerës, është përballur me “cështjen paraprake” për të cilën është kompetent një organ tjetër publik, zgjidhja e së cilës është parakusht për marrjen e një vendimi përfundimtar nga KSHA, afati kohor 3 ditor është ndërprerë në datë 02.08.2019, me dërgimin e shkresave Aurotitetit Kontraktor, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me nr.1369 prot, datë 02.08.2019 “Kërkesë për rishikimin e specifikimet teknike” dhe shkresës me nr.1369/3 prot, datë 02.08.2019 “Kërkesë për rishikimin e specifikave teknike, termave të referencës, kritereve teknike që lidhen me shpërndarjen e uniformës së Policisë së Shtetit” dhe ky afat ka rifilluar pas dërgimit në Organin Qëndror Blerës të vendimit të organit kompetent, Autoritetit Kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresën nr.2317/13 prot, datë 13.09.2019.

Me shkresën nr.1369 datë 02.08.2019, nga ana e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, i është kërkuar Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, rishikimi i specifikimeve teknike të objektit të prokurimit, si autoriteti kompetent, në mënyrë që Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave në Organin Qëndror Blerës, të marrë një vendim përfundimtar të arsyetuar mbi pretendimet e operatorëve për specifikimet teknike të artikujve të uniformës së Policisë së Shtetit.

Me shkresën nr.1369/3 prot, datë 02.08.2019, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara i ka kërkuar Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, si autoriteti kompetent, rishikimin e specifikimeve teknike të shërbimeve në lidhje me shpërndarjen e artikujve të uniformës së Policisë së Shtetit, termat e referencës, kriteret teknike të pjesëmarrjes dhe të ofertimit që lidhen me sistemin e shpërndarjes së objektit të prokurimit, në mënyrë që Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave në Organin Qëndror Blerës të marrë një vendim përfundimtar të arsyetuar mbi pretendimet e operatorëve ekonomikë që kanë paraqitur ankesa.

Me urdhrin Nr.1007, datë 09.08.2029, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, “Për krijimin e grupit të punës, për rishikimin e Specifikave Teknike të Uniformës së Policisë së Shtetit”, është ngritur grupi i punës i përbërë nga anëtarët Janaq Xhelili kryetar, njëkohësisht Drejtori i Mbështetjes Logjistike, Zenel Hyka Shef Sektori në Drejtorinë e Mbrojtjes Logjistike, Agron Çeli Shef Sektori në Drejtorinë e Rendit Publik, Aurora Mulla, Specialiste për Uniformat.

Në përgjigje të shkresave nr.1369, datë 02.08.2019 dhe nr.1369/3, datë 02.08.2019, të ABP-së, nga ana e Autoritetit Kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me shkresën Nr.2317/11 Prot, datë 15.08.2019, janë dërguar pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, praktikat mbi rishikimin e specifikimeve teknike, mbi procedurën për prodhimin dhe shpërndarjen e Uniformave të Policisë së Shtetit.

Në këtë shkresë theksohet nga Autoriteti Kontraktor, DPPSH se rishikimi i specifikimeve teknike, referuar studimit të tregut të realizuar, nuk sjell ndryshim në fondin limit të përllogaritur për këtë procedurë, të shpallur në sistemin e prokurimit publik.

Sipas pasqyrës së testimit të çmimeve të tregut, për efekt të rillogaritjes së vlerës së kontratës, për procedurën “Blerje uniforma për Policinë e Shtetit për vitet 2019-2022”, janë përshkruar ofertat me çmimet për njësi sipas subjekteve që u janë përgjigjur ftesës, për 11 artikuj. Në këtë pasqyrë theksohet se nga verifikimi i çmimeve më të ulëta pa TVSH, në ofertat e paraqitura nga subjektet e mësipërme, rezulton se nuk ka ndryshime me çmimet e dërguara në përllogaritjen e kontratës “Blerje uniforma për Policinë e Shtetit për 4 vitet 2019-2022”. Kjo pasqyrë është hartuar nga grupi i punës i përbërë nga Vojsava Çopani, Zenel Hyka dhe Preng Deda, dakordësuar nga Janaq Xhelili Drejtor i Mbështetjes Logjistike, Theodhori Gravani Drejtor i Departamentit për Shërbimet Mbështetëse, miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit.

Me e-mailin e datës 22.08.2019, titullari i Organit Qëndror Blerës, Edlira Naqellari, ju është drejtuar përfaqësuesve të Autoritetit Kontraktor, Theodhori Gravani, Janaq Xhelili dhe Zenel Hyka, ku vë në dijeni edhe Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, ku ndër të tjera Autoritetit Kontrator, i sillet në vëmendje se në rast të ndryshimit/modifikimit të specifikimeve teknike nga Autoriteti Kontraktor, eventualisht do të jetë i nevojshëm edhe një proces analize testimi mbi vlerën e artikujve (për efekt të shumatores limit të çmimeve për njësi), si dhe nëse këto ndryshime ndikojnë në fondin limit të procedurës. Në këtë aspekt, sillet në vëmendje se në rast të analizës-testimit të tregut, vlera referente duhet të jetë ajo e mesatares së çmimeve të marra në treg dhe jo e çmimit më të ulët (referuar praktikës së rekomanduar nga APP). Vendosja e alternativave në të dhënat teknike të artikujve, shkakton interpretime të gabuara tek operatorët ekonomikë, si dhe problem në testimin e tregut, duke bërë që operatorë të ndryshëm ekonomikë të bazohen në alternativa të ndryshme në dhënien e çmimeve, duke mos testuar-analizuar efektivisht vlerën reale për një cilësi të caktuar të një artikulli. Në këto kushte theksohet se analiza-testimi i tregut duhet t’i referohet vetëm një alternative të dhënash teknike të artikujve, të konsideruar si variant më cilësor nga Autoriteti Kontraktor.

Me shkresën Nr.6716 Prot, datë 22.08.2019, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit i është drejtuar për interpretim Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, nëse janë të pranueshme specifikimet teknike me alternativë, si dhe për aplikimin e mesatares së çmimeve të marra në treg. Agjencia e Prokurimit Publik ka dhënë si këshillë dhe asistencë teknike në drejtim të Autoritetit Kontraktor se duhet të vendosë mbi specifikimet e cilësisë së mallit të kërkuar, bazuar mbi një alternativë specifike konkrete të dhënash teknike të artikujve, pa vendosur dy ose më shumë alternativa. Ndërsa në lidhje me cështjen e dytë, APP sqaron se në kushtet kur autoriteti kontraktor në përllogaritjen e vlerës së kontratës i referohet çmimit të tregut, atëherë kjo përllogaritjae do të bëhet duke marrë për bazë mesataren e çmimit të tregut, kjo, me qëllim që vlera e përllogaritur e fondit limit t’i afrohet vlerës reale të tregut dhe të krijojë mundësi ofertomi nga operatorë të ndryshëm ekonomikë.
Me urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.1007/1, datë 13.09.2019 “Për krijimin e grupit të punës, për ripunimin e Specifikimeve Teknike të Unifomrës së Policisë së Shtetit”, është ngritur grupi i punës që do të ripunojë specifikimet teknike dhe të bëjë ndryshimet e duhura me qëllim mundësimin e përmirësimit cilësor të uniformës së Policisë së Shtetit në përputhje me përvojën e vendeve të BE-së, grupi i punës i përbërë nga Janaq Xhelili, Znele Hyka, Agron Çeli dhe Aurora Mulla.

(BalkanWeb)

Për t’u bërë pjesë e grupit "Balkanweb" mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. Grupi Balkanweb